مقاله مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه با ویژگی های شخصیت تاریک در بین دانشجویان

مقاله مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه با ویژگی های شخصیت تاریک در بین دانشجویان

Comparison of early maladaptive schemas with dark personality traits among students

 

 

این تحقیق با هدف مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه با ویژگی های شخصیت تاریک در بین دانشجویان  انجام شد.

روش اجرای تحقیق توصیفی همبستگی بود.

جامعه آماری تحقیق کلیۀ دانشجویان کارشناسی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) بودند.

حجم نمونه با استفاده از از جدول کرجسی و مورگان(۱۹۷۰)حجم نمونه ۳۰۳  نفربوده؛ که از تعداد ۳۰۳ پرسشنامه توزیع شده، ۲۰۰ پرسشنامه به طور کامل و بدون خطا، برگشت داده شد، بنابراین نرخ بازگشت پرسشنامه‌ها ۹۲ درصد بوده است.

جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ(۱۹۹۹) و شخصیت تاریک توسط جانسون و وبستر(۲۰۱۰) استفاده گردید.

داده های بدست آمده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی رگرسیون چند متغیره در نرم افزار spss نسخه ۲۰ تحلیل شدند.  

نتایج تحقیق نشان داد که ضریب همبستگی بین طرحواره های ناسازگار اولیه با ویژگی‌های شخصیت تاریک معنادار است و همچنین ضریب همبستگی بین طرحواره های ناسازگار اولیه با خودشیفتگی، ماکیاولیستی وجامعه ستیزی نیز معنادار است.

 

واژگان کلیدی:  طرحواره‌های ناسازگار اولیه، ویژگی‌های شخصیت تاریک، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

استاد راهنما :دکتر محسن گل‌پرور

دانشجو : مسعود قادری زفره ئی

 

دانلود رایگان مقاله مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه با ویژگی های شخصیت تاریک در بین دانشجویان

 

 

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه...................................................................................................................................................................... ۲

۱-۲- بیان مساله............................................................................................................................................................... ۳

۱-۳- ضرورت تحقیق..................................................................................................................................................... ۵

۱-۴-اهداف تحقیق.......................................................................................................................................................... ۵

۱-۴-۱-هدف اصلی......................................................................................................................................................... ۵

۱-۴-۲-اهداف فرعی....................................................................................................................................................... ۵

۱-۵-فرضیه ها یا سوالها.................................................................................................................................................. ۶

۱-۵-۱-فرضیه اصلی....................................................................................................................................................... ۶

۱-۵-۲-فرضیه­های فرعی................................................................................................................................................ ۶

۱-۶-تعریف واژه ها و اصطلاحات ( به صورت مفهومی و عملیاتی)........................................................................ ۶

۱-۶-۱-تعاریف نظری..................................................................................................................................................... ۶

۱-۶-۱-۱- طرح واره های ناسازگار اولیه..................................................................................................................... ۶

۱-۶-۱-۲ ویژگی های شخصیت تاریک....................................................................................................................... ۶

۱-۶-۲-تعاریف عملیاتی................................................................................................................................................. ۷

۱-۶-۱- طرح واره های ناسازگار اولیه.......................................................................................................................... ۷

۱-۶-۲- ویژگی های شخصیت تاریک......................................................................................................................... ۷

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱- طرح واره های ناسازگار اولیه............................................................................................................................... ۸

۲-۱-۱- مفهوم طرحواره................................................................................................................................................. ۸

۲-۱-۲-طرحواره ناسازگار اولیه..................................................................................................................................... ۱۰

۲-۱-۳-ویژگی های طرحواره های ناسازگار اولیه....................................................................................................... ۱۱

۲-۱-۴- منشا و ریشه‌های طرحواره.............................................................................................................................. ۱۲

۲-۱-۵- بیولوژی طرحواره های ناسازگار اولیه............................................................................................................ ۱۴

۲-۱-۶-حوزه های طرحواره وطرحواره ناسازگاراولیه................................................................................................. ۱۵

۲-۱-۶-۱- حیطه اول: بریدگی وطرد............................................................................................................................ ۱۵

۲-۱-۶-۲- حیطه دوم: خودگردانی و عملکرد مستقل................................................................................................. ۱۶

۲-۱-۶-۳- حیطه سه: مرزهای مختل............................................................................................................................ ۱۷

۲-۱-۶-۴- حیطه چهار:هدایت شدن توسط دیگران.................................................................................................... ۱۸

۲-۱-۶-۵- حیطه پنج: هوشیاری افراطی و بازداری..................................................................................................... ۱۹

۲-۲- شخصیت................................................................................................................................................................ ۲۰

۲-۲-۱- تعاریف شخصیت............................................................................................................................................. ۲۰

۲-۲-۲-رگه های تاریک شخصیت................................................................................................................................ ۲۲

۲-۳- نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق..................................................................................................... ۲۴

۲-۳-۱- پژوهش های داخلی......................................................................................................................................... ۲۴

۲-۳-۲-پژوهش‌های خارجی.......................................................................................................................................... ۲۶

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱- مقدمه...................................................................................................................................................................... ۲۸

۳-۲- روش پژوهش........................................................................................................................................................ ۲۸

۳-۳- نمونه و روش نمونه گیری .................................................................................................................................. ۲۸

۳-۳-۱-نمونه و برآورد حجم نمونه.............................................................................................................................. ۲۹

۳-۳-۲- روش نمونه‌گیری.............................................................................................................................................. ۲۹

۳-۴- روش جمع‌آوری داده‌ها........................................................................................................................................ ۲۹

۳-۵- ابزار گردآوری اطلاعات....................................................................................................................................... ۳۰

۳-۵-۱- پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ................................................................................................ ۳۰

۳-۵-۲- پرسشنامه شخصیت تاریک ............................................................................................................................ ۳۱

۳-۶- تعیین روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری پژوهش......................................................................................... ۳۱

۳-۶-۱- روایی پرسشنامه................................................................................................................................................ ۳۱

۳-۶-۲- پایایی پرسشنامه ها........................................................................................................................................... ۳۱

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................................................................. ۳۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها

 ۴-۱-مقدمه...................................................................................................................................................................... ۳۳

۴-۲-تشریح یافته‌های توصیفی مورد مطالعه................................................................................................................. ۳۳

۴-۲-۱- توزیع فراوانی سن پاسخ‌دهندگان.................................................................................................................... ۳۴

۴-۲-۲- توزیع فراوانی میزان تحصیلات...................................................................................................................... ۳۵

۴-۳- تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش ........................................................................................... ۳۶

۴-۴-یافته‌های استنباطی................................................................................................................................................... ۳۶

۴-۴-۱- آزمون نرمال بودن توزیع داده‌های پژوهش................................................................................................... ۳۶

۴-۴-۲- آزمون فرضیه اصلی پژوهش........................................................................................................................... ۳۷

۴-۴-۳- آزمون فرضیه‌های فرعی پژوهش.................................................................................................................... ۳۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه...................................................................................................................................................................... ۴۱

۵-۲- بحث در یافته ها.................................................................................................................................................... ۴۱

۵-۳- محدودیت ها......................................................................................................................................................... ۴۵

۵-۴- پیشنهادات............................................................................................................................................................... ۴۵

۵-۴-۱- پیشنهادات پژوهشی.......................................................................................................................................... ۴۵

۵-۴-۲-پیشنهادات کاربردی........................................................................................................................................... ۴۵

فهرست منابع..................................................................................................................................................................... ۴۶

پیوست ها.......................................................................................................................................................................... ۴۸


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *