معرفی مقاله

مقاله مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه با ویژگی های شخصیت تاریک در بین دانشجویان

مقاله مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه با ویژگی های شخصیت تاریک در بین دانشجویان Comparison of early maladaptive schemas with dark personality traits among students… ادامه »مقاله مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه با ویژگی های شخصیت تاریک در بین دانشجویان