اختلال کمبود توجه_بیش فعالی

کتاب راهنمای آموزش مهارتهای ذهن آگاهی به کودکان و نوجوانان

کتاب راهنمای آموزش مهارتهای ذهن آگاهی به کودکان و نوجوانان

ذهن آگاهی، یا توجه آگاهی، حضور در لحظه یا به انگلیسی (Mindfulness – مایندفولنس ) یک فرایند روانشناختی آوردن توجه به تجربیات زمان حال، یا به عبارتی پرورش… ادامه »کتاب راهنمای آموزش مهارتهای ذهن آگاهی به کودکان و نوجوانان